Pünkösd ereje

"Beszédem és igehirdetésem sem az emberi bölcsesség megejtő szavaival hangzott hozzátok, hanem a Szellem bizonyító erejével" (1Kor2:4). 

Ezek Pál apostol szavai, aki azt is mondta: "Mert nem beszédben áll az Isten országa, hanem erőben" (1Kor 4:20). Mindkét részben az erő szava a dünamisz. Ennek a szónak a jelentése "energia, hatalom, erő, képesség", és legtöbb esetben a csodatévő erővel kapcsolatosan használják. Most arról az erőről beszélünk, ami az evangélium kihirdetését kíséri, és így természetfeletti dolgokat, sőt még csodákat is eredményez. Honnan kapjuk ezt az erőt?

Jézus adott nekünk egy ígéretet

Az ApCsel 1:8-ban azt mondta Jézus: "Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szent Szellem, és tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen a föd végső határáig." Jézus megígérte nekik, hogy erőt kapnak arra, hogy hirdessék az evangéliumot, amikor kitöltetik a Szent Szellem. Ennek az ígéretnek a beteljesedése néhány nap múlva, pünkösd napján meg is történt. Az ApCsel 2-ben olvashatunk erről a kitöltetésről.

Az Apostolok Cselekedetei további részeiben újra és újra azt olvashatjuk, hogy a korai egyház tagjai hogyan részesültek ebben az értékes ajándékban. Sok vita van arról, hogy mi is a Szent Szellembe való bemerülés, vagy mit jelent egyáltalán. Vannak, akik vitatják, mikor történik ez meg, hogy ez a megtéréssel jár-e együtt, hogy ez magától értetődő módon jön-e, és milyen bizonyítékai lehetnek. Azonban amit én fontosnak tartok, az ez: Jézus azt mondta, hogy a kitöltetés erővel (dünamisz) jár együtt. Sok keresztény ledegradálta ezt valami olyanná, ami minden hívőnek megvan, függetlenül attól, hogy tud-e róla. Így ez inkább elméleti erő, semmint bármi tényleges, vagy kézzelfogható. Semmiben nincs hatással az életükre, ráadásul homályos a működése. Azok számára, akik ezt így látják, szeretnék két dologra rámutatni.

Az erő mindig egyértelmű

Először is, nincs olyan példa az Apostolok Cselekedeteiben, hogy valaki, akire kitöltetett a Szent Szellem, ne lett volna a tudatában. Lehet vitatkozni azon, hogy milyen jelek vagy ajándékok jelezhetik a Szent Szellem keresztséget, de azt nem lehet tagadni, hogy minden esetben tudatában voltak a Szent Szellem megtapasztalásának. Másodszor, az erőnek valamilyen bizonyítéka kísérte ezeket a Szent Szellemmel kapcsolatos megtapasztalásokat. Néhány esetben nyelveken szóltak, prófétáltak, bátorságot kaptak, stb. De az erő mindegyik esetben egyértelmű volt.

Anélkül, hogy belemennék egy hosszú, részletes tanításba arról, hogy mi a Szent Szellembe való bemerülés, egyszerűen csak azt mondanám, hogy minden kereszténynek szüksége van arra, hogy megtapasztalja az életében ezt az erővel való felruháztatást. Ez egy olyan dolog kell, hogy legyen, aminek a tudatában vannak, ami nem csak egy elméleti vagy teológiai igazság. Ez az erő nélkülözhetetlen ahhoz, hogy Istent szolgáljuk, és hogy érte éljünk. Ez egy vitathatatlan, hatalmas fegyver a hadviselésünkben.

Isten ereje és dicsősége a mi örökségünk

Mivel Isten már kettéhasította az eget Jézus vére által, és hozzáférést adott nekünk minden forrásához ima által, már nyitott menny alatt élhetünk és munkálkodhatunk! Emiatt az igazság miatt mi Isten gyermekeiként örökösei vagyunk az Ő dicsőségének.

A "dicsőség" szó az egész Biblián keresztül fellelhető. Számos módon alkalmazható. Az egyik példa erre, ami az Írásokban megtalálható, az, amikor a "dicsőség" szót a tisztelet, gazdagság és hatalom leírására használják. Ezt a használat módot Isten látható vagy kézzelfogható jelenlétének leírásánál alkalmazták. Ha alaposan megvizsgáljuk a "dicsőség" szó meghatározását, láthatjuk, hogy ez az emberek olyan személyes megtapasztalásainak leírására használható, amikor Isten dicsőséges jelenléte a természetfeletti világból átjön a földi világba. Ezt az emberek az ötből egy vagy több természetes érzékelésüket használva tapasztalják meg: látás, hallás, ízlelés, tapintás és szaglás. Ezzel vajon azt állítjuk, hogy Isten ilyen módon megtapasztalható? Igen!

Átlagos emberek fizikálisan tapasztalták meg Istent

Az ó- és újszövetségi Írásokon keresztül találhatunk példákat olyan időkről, amikor átlagos emberek ilyen módon tapasztalták meg Istent. Isten népéből körülbelül 2 millióan látták Isten dicsőségét a fizikai szemükkel nappal felhőoszlopként, éjjel pedig tűzoszlopként. Ez nem egy misztikus, vagy érzelmekkel teli szellemi élmény volt. Ezek az emberek valóban látták a felhőt nappal. Látták a tüzet éjjel. Azok a gyermekek, akik a pusztában születtek és nőttek fel, soha nem gondolták, hogy az Úr dicsőségének ez a kézzelfogható, látható jelenése valami rendkívüli lenne!

Mózes ugyanezt a szent tüzet látta és tapasztalta, amikor az égő bokor előtt állt a 2Móz3:1-6-ban. Isten beszélt hozzá ezen a helyen, és még azt is mondta neki, hogy "Oldd le sarudat a lábadról, mert szent föld az a hely, ahol állasz" (2Móz3:5). Mózes látta Istennek a tüzét, és megtapasztalt valamit Isten szentségéből, ahogyan Ézsaiás is, mert a Biblia azt mondja: "félt rátekinteni az Istenre" (6. vers).

Egy zúgó, hatalmas szél

Isten dicsősége megjelenésének másik példája Pünkösd napján történt. Ekkor az emberek fizikálisan hallották az Ő dicsőségének a hangját, amint a Szent Szellem kitöltetett az egybegyűltekre. Az ApCsel 2:2-3 jegyzi:

"Hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás [hallható volt] támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg [látható volt] előttük, amelyek szétoszlottak, és leszálltak mindegyikükre."

Isten gyermekeiként Isten dicsősége a mi örökségünk

Jézus csodatételei Isten dicsőségének a kinyilatkoztatásai voltak, hiszen ezek olyan mennyei áttörések voltak, amik úgy voltak hatással az emberekre, hogy azt a saját természetes érzékeléseikkel is megtapasztalhatták. A János evangéliuma 2. fejezetében találjuk az első csoda történetét, amit Jézus a kánai esküvő során vitt véghez, ahol egy szörnyen kínos dolog történt a vendéglátó családdal - elfogyott a boruk!

Mária, Jézus anyja a fiához fordult, kérve, hogy csináljon valamit. Jézus megparancsolta a szolgáknak, hogy vegyenek hat nagy kővedret, amibe egyenként kb. 80-120 liter folyadék fért, és töltsék meg vízzel. Csurig töltötték. Amikor a násznagy megkóstolta a vizet, a

legnagyobb döbbenetére az a legfinomabb borrá változott. Ez volt Jézus első csodatétele. János így rögzítette az eseményeket: "Ezt tette Jézus első jelként a galileai Kánában, így jelentette ki dicsőségét, és tanítványai hittek benne" (Jn2:11). Isten ereje a földre áradt, és hat edénynyi víz a legfinomabb, legkitűnőbb borrá változott a mennyei beavatkozás eredményeképp.

Mindannyian megteltek Szent Szellemmel

Az ApCsel 4-ben olvashatjuk a korai egyház közbenjárásáról a beszámolót, amikor is azért imádkoztak, hogy nagyobb bátorsággal hirdethessék az evangéliumot, és láthassák a Szent Szellem működését jeleken és csodákon keresztül. A Biblia azt mondja: "Amint könyörögtek, megrendült a hely, ahol együtt voltak, megteltek mindnyájan Szent Szellemmel, és bátran hirdették az Isten igéjét" (ApCsel4:31).

Amikor ezek az emberek, akik már betöltekeztek a Szent Szellemmel pünkösdkor, bátorságért imádkoztak, hogy megalkuvás nélkül hirdethessék az evangéliumot, az Isten dicsősége olyan erővel töltötte be azt a helyet, hogy még a fizikális épület is, ahol összegyűltek, megrendült! A Menny hatolt be a házba. Ez ám az erő!

Az ApCsel5:14-16-ben olvashatjuk, hogy Isten kézzelfogható dicsőségének egy mértéke Péteren nyugodott, és fantasztikus módon működött:

"Az Úrban hívők száma egyre növekedett, férfiak és nők tömegével. A betegeket is kivitték az utcákra, ágyakra és fekvőhelyekre tették le őket, hogy ha arra jár Péter, legalább az árnyéka vetődjék rá valamelyikükre. Összejött a Jeruzsálem körüli városok népe is, hoztak betegeket és tisztátalan szellemektől gyötörteket, s ezek mind meggyógyultak."

Jézus erőről tett ígérete nem változott

Elképesztő belegondolni, hogy lehetséges Istennek olyan kézzelfogható dicsőségében járni, hogy semmilyen betegség vagy démoni erő nem képes tovább megállni a jelenlétünkben, mint ahogy egy hógolyó ellenáll a hegesztőpálca kék lángjának.

Kétezer év után nem változott semmi sem. Pünkösd ereje, Isten bennünk és rajtunk keresztül megnyilvánuló dicsősége még mindig születési jogunk Jézus kereszten elvégzett munkája által. Isten, az Ő dicsőségére képes az emberi létezés természetes világába jönni, és meg is teszi ezt, ahol az emberek valóban meg tudják Őt tapasztalni. Ragadd meg az örökségedet még ma!

Daniel Kolenda

(Részletek Daniel Kolenda "Slaying Dragons" [Sárkányok leölése] és "Unlocking the Miraculous" [A csodák felszabadítása] című könyveiből)