Csodák - itt és most!

Olyan misszionárius evangélistaként, aki hat kontinensen munkálkodott, és sok elképesztő csodát látott, ez az egyik leggyakoribb kérdés, amit feltesznek nekem: "Miért csak Afrikában vagy más fejlődő országban történnek hihetetlen csodák, és nem a nyugati világban?"

Hallottam már jól ismert, szószándékú szolgálókról, akik egész tanításokat tartanak arról, hogy Isten miért nem tesz ilyen csodákat Nyugaton. Még azt is hallottam, hogy Reinhard Bonnke evangelizációs alkalmait is (ahol én is prédikálok) teóriájuk példájaként használják. Néhány magyarázat észszerű, részletesen leírva, miért működik ez így. És be kell, hogy valljam, hosszú ideig én is hasonló válaszokat adtam, amikor feltették nekem ezt a kérdést. Egy nap viszont, ahogyan Isten Igéjét olvastam és imádkoztam, hirtelen világossá vált számomra, hogy az összes ilyen magyarázat valójában csak mentség a hitetlenségre. Sőt, már maga a kérdés is felfedi a problémát.

Isten Nyugaton is ugyanaz, mint Afrikában

Honnan is vettük azt az elképzelést, hogy Isten nagyobb csodákat tesz a fejlődő országokban, mint Nyugaton? Sokan ezzel a kérdéssel magától értetődő tényként fogadják el a feltevést - hogy Isten az ő leghatalmasabb munkáit valóban a nyugati világon kívül teszi. De milyen tényekre alapozzák ezt a feltételezést? Hol van erre a kézzelfogható bizonyíték? Minden bizonnyal nincsen az Írásokban semmi, ami ezt alátámasztaná. És elmondhatom személyes tapasztalat alapján - mint olyan valaki, aki az egész világon szolgál - hogy Isten ereje mindenhol ugyanaz. Ugyanolyan a nyugati világban, mint Afrikában, Ázsiában, vagy bármely más országban.

Nemrég térem vissza egy útról az Egyesült Királyságból. Hihetetlen csodák történtek minden alkalmon. Ezeket nem az afrikai missziós mezőkön tartottuk, hanem tradicionális brit katedrálisokban. Mégis elképesztő csodákat láttunk - vak szemei és siket fülek nyíltak meg, daganatok tűntek el, és különböző testrészek gyógyultak meg pillanatok alatt.

A speciális cipőjéből is kigyógyult

Az egyik történet kiemelkedő a számomra. Egy hölgy elmondta, hogy hároméves korában stroke-ja volt, ami miatt lebénult a jobb oldala. Ezzel a bénultsággal élt felnőtt korában is. Azon az estén viszont, amikor a betegekért imádkoztam, érezte, hogy Isten ereje leszáll a testére. Valami elkezdett történni a jobb oldalával, és hirtelen észrevette, hogy tudja mozgatni a jobb karját. Azután észrevette, hogy a jobb lábát is. Isten ereje teljesen meggyógyította!

De még csak nem is ez volt a csoda legelképesztőbb része. Mivel a bénulás ilyen fiatal korban kezdődött, a hölgy jobb lábfeje megállt a növésben. Összezsugorodott volt és csökevényes, és emiatt egy kicsi, speciális cipőt kellett hordania a jobb lábán. De amikor az Isten ereje rászállt, az édesanyjával döbbenten nézték, ahogyan a jobb lábfeje szó szerint megnőtt, ugyanakkorára, mint a bal lábfeje!

Amikor hazaindult aznap este a találkozóról, addigra a jobb lábfeje kinőtte a speciális lábbelit, amit az alkalom alatt még hordott!

A hit Isten Királyságának a fizetőeszköze

Nekem már egyszerűen nem lehet bemesélni, hogy az ilyen csodák nem működnek Nyugaton. Sőt, számszerűsítve a dolgokat, pont annyi csodát láttam néhány ilyen helyen, mint amennyit Afrika bizonyos helyszínein - talán többet is.

Itt ugrik tehát a majom a vízbe. A Zsidók 11:6 azt mondja: "Aki Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő létezik." Reinhard Bonnke így mondta ezt: "Amikor emberekkel üzletelsz, pénzre van szükséged, de amikor Istennel van dolgod, hitre van szükséged!" A hit Isten Királyságának a fizetőeszköze! Figyeld meg, hogyan látott bele a zsoltáros Izráel nehézségeibe a pusztában. "Hányszor lázadtak ellene a pusztában, hányszor okoztak neki fájdalmat a sivatagban! Sokszor kísértették az Istent, megbántották (korlátozták - az angol nyelvű igevers szerint összevetve a héber eredetivel is - a fordító megj.) Izráel Szentjét" (Zsolt. 78:40-41).

Izráel fiai nagyobb jeleket és csodákat láttak, mint bármely más nemzedék előttük. Ők tudták, hogy Isten hatalmas, mégis valahogy alárendelték Istent egy sor olyan jellemzőnek és körülhatároltságnak, ami a hitetlenségükből fakadt. A Biblia azt mondja, hogy bosszantották Istent - még fájdalmat is okoztak neki - azzal, hogy határt szabtak neki. Megengedték, hogy a kételkedés önbeteljesítő jóslattá váljon az életükben.

Önbeteljesítő jóslat

Feltűnt már neked, hogy a kételkedés profetikus? A hitetlenség szavai önbeteljesítő jóslattá válhatnak! Elevenítsük fel újra, mi történt Izráellel a pusztában:

"Mózesnek pedig ezt mondták: Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy a pusztába hoztál minket meghalni?" (2Móz 14:11). A kételynek e kérdése később valósággá is vált számukra. "Mert az Úr megmondta nekik, hogy meg kell halniuk a pusztában. Nem is maradt meg közülük senki, csak Káléb, Jefunne fia és Józsué, Nún fia." (4Móz 26:65). Isten megengedte, hogy a kételkedő szavaik a sorsukká váljanak.

A hitetlenség önbeteljesítő jóslattá lesz

Még Jézusnak is szembe kellett ezzel néznie. Amikor visszatért abba a városba, ahol felnőtt, "Nem is tudott itt egyetlen csodát sem tenni, azon kívül, hogy néhány beteget - kezét rájuk téve - meggyógyított" (Márk 6:5). El tudom képzelni, ahogyan a helyiek egymást kérdezgetik: "Miért történnek a csodák olyan helyeken, mint Kapernaum vagy Jeruzsálem, de nem Názáretben?" Mert a názáretiek hitetlensége bekorlátozta mindazt, amit Jézus tudott volna tenni közöttük. A hitetlenségük önbeteljesítő jóslattá vált.

Mindezek után én azt szeretném látni, hogy szkeptikusok új nemzedéke kel fel - olyan szkeptikusok, akik megkérdőjelezik a bizonytalant, kételkednek a kételyeikben és nem bíznak a hitetlenségben. Jézus is egy ilyen szkeptikus volt. A Márk 6:6 arról beszél nekünk, hogy Jézus csodálkozott a názáretiek hitetlenségén. Nem tudta elhinni, hogy nem hittek!

A legtöbb keresztény könnyen elhiszi, hogy a csodák a régi időkben megtörténtek, és hogy még lesznek valamikor a távoli jövőben. (Gyakran hallom, hogy keresztények egy olyan "nagy ébredésről" beszélnek, ami még mindig csak el fog jönni). De az már nehézséget okoz nekik, hogy elhiggyék, Isten itt és most fog csodákat tenni.

Ez pont ilyen egyszerű

Az ördögnek nem számít, ha nekünk egy másik időre vagy másik helyre vonatkozóan van hitünk. A Zsidó11:1 azonban egyértelműen jelen időre vonatkoztatja a hit fogalmát. Aki Istent keresi, annak hinnie kell! Ez pont ilyen egyszerű.

A Biblia azt mondja, hogy Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz (Zsidó13:8). Az Ő Igéje, az Ő ereje és az Ő ígéretei mindig ugyanazok. Sok hívő tud emellett bizonyságot tenni. Ők annak a tanúi, hogy Isten az Ő hatalmas erejét itt és most mutatja be.

Tehát nincs mentség. Ne engedj többé az ördög hazugságainak. Ne korlátozd Istent a hitetlenséggel. Kezdjünk el Isten Igéjével egyetérteni az ellenség szavai helyett. Álljunk rá Isten ígéreteire egészen addig, amíg meg nem kapunk mindent, amit Ő nekünk tartogat, Jézus nevében!

Daniel Kolenda

Az Úr négy, kerekesszékben töltött év után meggyógyította ezt a kislányt a CfaN egyik európai evangelizációs kampányán.

"Minden evangelizáció minden estéjén csodálatos bizonyságokat hallunk az üdvösség elnyeréséről, bámulatos gyógyulásokról, szabadulásokról és csodákról, amik az evangélium ereje és a hitben elmondott imák által történnek. Néhány pásztor beszámolt arról, hogy olyan sok csoda történt az evangelizáció négy vagy öt napja alatt, hogy egy évükbe telt, mire az összes bizonyságot meghallgatták a gyülekezetükben!"

Daniel Kolenda